Начало

НАССР

Добре дошли в сайта……………

Безопасността на храните е въпрос от глобално значение за потребителите. Съществуват стандарти, методи за контрол и нормативни разпоредби,които са разработени и установени,за да се повиши безопасността на храните и предпазят потребителите.

Най-ефикасният метод за контрол на рисковете за безопасността на храните е системата НАССР.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАССР?

Това е анализ на опасностите и контролно критични точки в процеса на съхранението и предлагането на храни – от склада до клиента.

Съгласно чл.18,ал.1 от Закона за храните,производителите и търговците на храни внедряват,прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки,а когато цялостното внедряване е неприложимо-процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки.

Съгласно ал.2 ,производителите и търговците на храни извършват преглед на системата и я актуализират в случаите на извършени промени в продукта,процеса като цяло или в който и да е негов етап .Системата за управление безопасността на храните е система от програми и процедури основаващи се на НАССР, чието внедряване съсдава условие за самостоятелен контрол осигуряване безопасността на храните.

Прилагането на принципите на НАССР изисква ефективно разработени и приложени Добри търговски практики и Добри хигиенни практики,обучен персонал, разработване на документация и време за въвеждане и проверка ефективността на планираните процедури.

Добра практика е система от основни хигиенни и технологични правила за работа,които се прилагат за да се сведе до минимум риска от замърсяване на храните при производствената и човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането,състоянието,поддържане-то на сградите, помещенията, съоръженията, спомагателни и опаковъчни материали,тяхното приемане, съхранение, хигиена и обучение на персонала, водене на документация.

Съгласно Закона за храните производителите и търговците на храни,носят отговорност за осигуряване безопасността на предлаганите на пазара храни.

СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА НАССР

Това е система от процедури при съхранението и предлагането на храните, която елиминира възможните биологични,химически и физически опасности за човешкия организъм. НАССР системата е средство за определяне,оценяване и контролиране на опасностите,които могат да са критични за безопасността на храните. НАССР плана се изготвя в съответствие със седемте принципа на системата НАССР , с цел да се осигури контрол на опасностите.НАССР плана се състои от логическа последователност от 12 стъпки,включващи седемте принципа на системата НАССР.

Ако контролът в отделните етапи не е достатъчно задълбочен, тогава възниква риск от заплаха за здравето и дори живота на консуматорите.
Разработена системата НАССР и съответно въведена ще Ви осигури това да не се случи. НАССР се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на рискови фактори, отколкото върху изследването и инспектирането на крайния продукт.

Превенцията залегнала в основата на системата НАССР има два ключови елемента:
1.предвиждане на проблема и
2.разработване на правилни превантивни мерки.

Приложението на НАССР системата покрива цялата хранителна верига, от производството до предлагането на хранителния продукт, производство, преработка на продукти , търговия,предлагане, съхра-нение и транспорт. НАССР системата се прилага в търговските обекти и позволява на търговците да предлагат безопасна храна на потребителите, чрез определяне и контролиране на възможни опасности /рискове/ при съхранението и предлагането на хранителните продукти. Това е съвкупност от процеси, в които се прилагат техники, като подходяща лична и професионална хигиена, процедури за контрол на критичните точки/ККТ/, водене и съхранение на документация.

Всичко това Ви дава увереността, че предлагате безопасни хранителни продукти.

 

Чл. 17 (1) Производителите и търговците на храни, включително лицата, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности, са длъжни да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните.

Чл. 18 (1) Производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.

(2) Производителите и търговците извършват преглед на системата по ал. 1 е я актуализират в случаите на извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап.

Чл. 43 (1) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, са наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 3000 до 5000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 7000 лв.

  • 90.Всички обекти за производство и търговия с храни внедряват системата или процедурите по чл. 18, ал. 1 и ги прилагат от 1 януари 2007 г.