ВЪПРОСНИК ЗА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

І.ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ХРАНИ

1.Име на фирмата, стопанисваща обекта

2.Адрес на управление на фирмата

3.Материално отговорно лице/М.О.Л./

4.БУЛСТАТ /ЕИК/ на фирмата

5.Лице за контакт, телефон за връзка, Е-мейл

ІІ.ДАННИ ЗА САМИЯ ОБЕКТ

1.Вид и наименование на обекта.

2.Адрес на обекта

3.Вид на сградата

4.С колко и какви помещения разполага /опишете подробно/

5.Как /от какво/ са изградени подове, стени, тавани, прозорци, врати, технологично
оборудване

6.Оборудване на търговския обект-опишете подробно брой и вид хладилни
съоръжения/хладилници, фризери/, какво ще се съхранява в тях, топлинни съоръжения/ако
има такива/, наличие на рафтове и стелажи

7.Избройте групите храни, които се предлагат в обекта

8.Храните пакетирани и оразмерени ли са или се оразмерява на място?

9.Извършва ли се някаква обработка на храните/ печене на пиле на грил, смилане на месо/ и ако
да-опишете къде и как се извършва това

10.Обектът разполага ли с отделен вход за зареждане и вход за клиенти
/опишете/

11.Зареждането с храни със собствен транспорт ли се извършва или с транспорт на доставчика,
транспорт?/опишете

12.Вашите коментари или въпроси

13.Адрес, на който да се изпрати системата за самоконтрол по куриер с наложен платеж, име на
получателя, телефон за връзка