ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА НАССР СИСТЕМА ИЛИ СИСТЕМА ЗА САМОКОНТРОЛ , БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА НАССР

Въвеждането на HACCP система при производството, приготвянето, сервирането и търговията с храни, трябва да гарантира тяхната безопасност – чрез контрол на процесите и процедурите, където може да се получи замърсяване, заразяване или негодност на храните за консумация. Това обхваща целия път на храните – от доставката ,съхранението, кулинарна обработка до предлагането им на потребителя. Основни принципи на HACCP …..

Прочети повече

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ.

  Българската  агенцията по безопасност на храните е орган за контрол  на безопасността и качеството на храните в РБългария.  Тя следи за спазване на  изискванията към всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни. Определя условията и реда за производство и търговия с храни, посочва правата и задълженията на лицата, които произвеждат или търгуват с храни.

Прочети повече

ИЗВАДКИ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО …..

Прочети повече

КАКВА НАССР СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ НИ Е НЕОБХОДИМА

Системата за управление безопасността на храните/система за самоконтрол/ на обектите от хранителния бранш се състои от Добри хигиенни практики и Добри търговски практики/Добри складови практики за складове /, които представляват пререквизитни/предпоставъчни /програми от правила, обезпечаващи безопасността на храните .В обхвата им влизат изисквания и правила по отношение на сградов фонд и оборудване, приемане, съхранение и …..

Прочети повече

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ДОБРИТЕ ХИГИЕННИ И ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ, КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА ЗА САМОКОНТРОЛ

Добрите практики са съвкупност от правила за постигане на добра хигиена и безопасност при производството, обработката и реализацията на храни. Важно е изискванията  да се спазват. Не по-малко важно  е тяхното документиране, въвеждането и записването на резултатите от текущия контрол. Какво включват  добрите хигиенни и търговски  практики Описание сградите и помещенията, където се осъществява дейността. …..

Прочети повече

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗАВЕДЕНИЕТО

Работещите трябва да идентифицират всяка стъпка от своята дейност, съгласно директива 1993/43/ЕЕС на Европейския съюз, която да е от знчение за осигуряване безопасността на храните и да гарантират установяването, осъществяването, поддържането и преразглеждането на адекватни процедури за безопасността, базирани на принципите, изполвани за разработването на системата HACCP. – Анализ на потенциалните рискове по отношение на …..

Прочети повече