КАКВА НАССР СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ НИ Е НЕОБХОДИМА

Системата за управление безопасността на храните/система за самоконтрол/ на обектите от хранителния бранш се състои от Добри хигиенни практики и Добри търговски практики/Добри складови практики за складове /, които представляват пререквизитни/предпоставъчни /програми от правила, обезпечаващи безопасността на храните .В обхвата им влизат изисквания и правила по отношение на сградов фонд и оборудване, приемане, съхранение и обработка на храните, лична хигиена на персонала, хигиенно поддържане на обектите, обучение на персонала, проследяемаст на храните, изтегляне от пазара на храни, застрашаващи здравето на консуматора,борба с вредителите,кулинарна обработка  и др.Акцентът при разработването добрите практики е хигиената при всички дейности, извършвани в обекта.Особено важно е практиките да са разработени в съответствие с  вида,размера, капацитета и дейностите, т.е да въвеждат правилата, при които ще функционира обекта.

Добрите хигиенни и Добрите търговски практики са фундамент за изготвянето на НАССР системата на обекта, която формулира и акцентира на опасностите и контролните мерки, които оператора на храни трябва да приложи с цел да обезпечи предлагането на безопасни храни.Да се разработи и внедри НАССР план без предварително разработване и внедряване на Добри хигиенни и Добри търговски практики би значело да се построи здание без основи.

За малките търговски обекти, в които се извършва само търговия с храни, а също и за складовете е напълно достатъчно да има разработени и внедрени адекватни на вида и обема на дейността Добри хигиенни и Добри търговски практики.

За ресторанти, механи, бистра и други с богата асортиментна листа, където се извършва разнообразна обработка на различни групи храни   е необходимо добрите практики да се надградят със съставянето на НАССР план и изготвяне на функционираща НАССР система, която да документира всички действия на оператора,доказващи, че опасностите са под контрол.

One thought on “КАКВА НАССР СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ НИ Е НЕОБХОДИМА

  1. Pingback: jwjshgsgshjs

Comments are closed.